وی در سال 1390 در اثر صدور بیانیه درگذشت.
وی به علت کشف بیانیه دون پدر بیانیه ایران نیز نامیده می شد

Advertisements