پسرم
اون روزها ساندیس یه نوشیدنی ایدئولوژیک بود!!

Advertisements