….
آنها از فکر تو می ترسند.
(دکتر شریعتی)

Advertisements