(20 سال بعد)
پسرم
نمیدونی چه حالی داشتم وقتی یکی یکی
رفقام جلوی چشمم فیلتر می شدند.

Advertisements