(با کسب اجازه از ممد عزیزم)

حاجی:خب بچه ها اگه یه سبز دیدیم چیکار می کنیم؟

فسیجی اول: با وانت پایگاه از روش رد میشیم!

فسیجی دوم: با تیر می زنیمش میگیم فیلم بوده نمرده!

فسیجی سوم: می بریمش بهشت زهرا!

فسیجی چهارم: می…

حاجی: آفرین می… چی؟

فسیجی چهارم: می رویم باهاش بحث می کنیم بلکه قانع بشه!!

Advertisements