با کلمات قاتل و باطل جملات مناسب بسازید.

Advertisements