این آخری ها زیاد تلویزیون نگاه می کرد.

Advertisements