هیچ وقت با یه متاهل 5 صبح قرار نگذارید.

Advertisements