جهان سوم جایی هست همه با خوشحالی رای می دهند،

بعد مجبور می شوند با خون و خونریزی پس بگیرند!

Advertisements