_ شما؟

_ سروان فلانی هستم از دایره نسبت شناسی!

Advertisements