می شود تاریخ ایران رو به دو قسمت دوران
قبل از محموت و بعد از محموت تقسیم کرد

Advertisements