تنها وقتی که احساس تنهایی کردم زمانی بود که
تختخواب اتاقم توی هتل دو نفره بود و من یک نفر بودم!

Advertisements