_ اینو برای چی گرفتید؟ چیکار کرده!؟
_ قربان حجاب پر خطر داشته!!

Advertisements