هر کسی مثل آدم زندگی کنه، عاقبت بهتری از زمین نداره!

Advertisements