(چند سال بعد محموت)
اگر می خواهید ابرقدرت جهان بشیم دو تا راه داره:
یا بمب اتمی داشته باشیم
یا جمعیت مون رو از چین بیشتر کنیم!!

Advertisements