لب با اینکه دو حرف هست ولی حرف های زیادی برای گفتن داره!!

Advertisements