_ اوه اوه ببین دختره عجب بدن حرفه ای داره!!

_ خدا مادرش رو برای باباش حفظ کنه!

Advertisements