بین جواب مثبت دادن به یه کارمند لیسانسه با حقوق ماهانه  400 هزار تومن

و یه  شاگرد بازاری دیپلمه با حقوق ماهانه 500  هزار تومن مونده بود .

Advertisements