اسمش شادی بود و در شادی به سر می برد.

Advertisements