وی مادر و خواهر و عمه ی خود را در راه خدمت به وطن از دست داد.

Advertisements