از اون دسته آدم هایی بود که هیچ وقت حرف نمیزد

وقتی هم که حرف میزد، گند میزد!!

Advertisements