اوج تمایلات مازوخیستی مولوی رو میشه در این مصرعش که میگه: (مرد را دردی اگر باشد خوش است) پیدا کرد.

Advertisements