جهان سوم جایی هست که برای عبور از یک خیابان یک طرفه

برای احتیاط ،باید دو طرف رو نگاه کرد!!

Advertisements