ببخشید حاج آقا، اگه سیل بیاید یعنی چه گناهی زیاد انجام شده؟!

Advertisements