بعضی رفتار های مردم، این شک رو در من ایجاد می کنه

که شاید وجود هخامنشیان وتمدنشان یک اشتباه تاریخی باشد؟!

Advertisements