خواستگاری ، همون جلسه گزینش برای استخدام توی سازمان زندگی هست.

Advertisements