من خطاب به یک کارمند تازه وارد:

ببین پسر توی این سیستم هر چی نفهم تر باشی زودتر پیشرفت می کنی !!

پی نوشت: واقعی

Advertisements