همه بدبختی ها از یه سیب شروع شد

پی نوشت: من اینجا هم می نویسم جدیدا.

Advertisements