به دنبال واکاوی این قضیه هستم که آیا ارائه بلیط می توانسته

معیار درستی برای وجود شخصیت در افراد بوده باشه؟!

Advertisements