(50 سال بعد)

وی تنها بازمانده نسل گودر خوان ها بود.

Advertisements