مواظب علف های هرز سبز باشید. گره زدنش جواب نمیده . اطلاع رسانی کنید. رسانه شمایید!!

(جنبش س ب ز  مبارزه با ترشیدگی دختران)

Advertisements