تازه به دوران رسیده هایی که توی تاکسی با موبایل بلند بلند با دوست دخترشون

حرف های روشنفکری میزنند که همه فکر کنند یه پخی هستند!!

Advertisements