_عروس خانم برای بار سوم می پرسم،وکیلم؟

_با همت مضاعف پدر و مادرم ،بله!!

Advertisements