_خوب،عید مسافرت کجا رفتی؟

_ شهر تاریخی تهران!!

Advertisements