می فرماید:

من دختر نیستم

ولی تمام دخترها را دوست دارم!!

Advertisements