وی در حالی که قصد داشت پست جدیدی بگذارد دستگیر شد. همچنین از اتاق وی

مقادیر زیادی کارت اینترنت ،یک عدد خط ADSL و… کشف شد.

Advertisements