جهان سوم جایی هست که مردمش با بوق سلام و احوالپرسی می کنند،خداحافظی می کنند و…

با ترقه اعتراض مدنی می کنند!!

Advertisements