در همین شب هاست که ناخواسته ها به ما تحمیل می شوند اگر حساب شده عمل نکنیم!!

((انجمن حمایت از بچه های ناخواسته))

Advertisements