_قربان یکی دیگه شون رو هم گرفتیم
_این چیکار کرده؟
_توی خیابون انقلاب راه می رفت!!

Advertisements