مکان:مهمونی فامیلی

یکی از مردهای فامیل محض خنده:فلانی چرا ازدواج نمی کنی؟
من:برای یه لیوان شیر نمی روند یه گاو بخرند!!

Advertisements