طرف نشسته وقت و پولش رو هزینه کرده برای ملت ایمیل فرستاده:

جدیدترین متلک ها به دختران!!

Advertisements