در پیچیدگی زن ها همین بس که:

در عین اینکه با هم بد هستند به هم لبخند می زنند وبالعکس!!

Advertisements