وی از دستیابی ایران به فناوری پیشرفته هوا کردن فیل به دست متخصصان داخلی خبر داد!!

Advertisements