یه دوستی می گفت:

تا وقتی ازدواج نکردی تمام دخترهای دنیا مال تو هستند!!

Advertisements