بعضی از کسانی که وارد زندگی آدم می شوند، مثل اون پرنده ای هستند که

تا می خواهی از دیدن پروازش  لذت ببری گند می زنه به  لباست  و رد میشه !!

Advertisements