_شما اعتیادت به اینترنت، از کجا شروع شد؟

_آقا همه اش از یه کامنت شروع شد!!

Advertisements