یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اینکه ما تونستیم

یک توالت دیگه به خونه مون اضافه کنیم!!

Advertisements