(20سال بعد)

پسرم،اون روزها هر کسی دستش رو توی دماغش می کرد محارب بود…

Advertisements