مشایی پیشنهاد کرد برای ابراز دوستی با مردم اسراییل رنگ قرمز پرچم ایران هم آبی شود!!

Advertisements