از نشانه های تقابل سنت و مدرنیته وجود آفتابه در کنار توالت فرنگیه!!

Advertisements